آمادگی جسمانی

کمیته آمادگی جسمانی

 

کمیته آمادگی جسمانی

کمیته آمادگی جسمانی

معرفي آمادگي جسماني (Physical Fitness)
آمادگي جسماني،  توانايي بدن براي فعاليت موثر و كارآمد است. آمادگي جسماني با توانايي فرد در كاركردن موثر،  لذت بردن از اوقات فراغت،  سالم بودن، ممانعت آمادگي جسماني از فقر حركتي و قدرت مواجهه با وضعيت هاي فوق العاده در طول زندگي ارتباط دارد.

آمادگي جسماني شامل دو بخش است:
الف) آمادگي جسماني در ارتباط با سلامت:  Health- Related- Physical Fitness           
اين مقوله با توسعه و نگهداري عوامل پيشگيري و درمان كننده بيماريها و تامين كننده سلامت در ارتباط است. بهبود اجزاء‌ياد شده علاوه بر بهبود سلامت در قابليت عملكرد و حفظ يك الگوي زيستي سالم موثر است.

عناصر آمادگي جسماني در ارتباط با سلامت                               

    تركيب بدني (نوع پيكري)
    استقامت قلبي عروقي
    انعطاف پذيري
    استقامت عضلاني
    قدرت عضلاني

ب) آمادگي جسماني در ارتباط با مهارت         Skill – Related Physical Fitness
اين بخش از آمادگي جسماني به توسعه و حفظ آن عواملي علاقمند است كه موجب اجراي فعاليتهاي بدني، مانند رشته هاي ورزشي مي شوند.
در اين حوزه بر اجراي موثر و بهتر مهارتها تاكيد مي شود و عمدتاً  همان آمادگي جسماني لازم براي هر رشته ورزشي است كه معمولاً‌ به آن بدنسازي (Conditioning) گفته مي شود. هر رشته ورزشي، مهارتها و ويژگيهاي خاص خود را در بردارد كه متناسب با اين مهارتها و ويژگيها،‌  بايد نيازهاي مطلوب اجزاء آمادگي جسماني براي اجرا،‌ شناسايي و در جهت دستيابي به آنها برنامه ريزي شود.                                                                 
مربيان بدنساز رشته هاي مختلف ورزشي در واقع بايد دانش و شناخت لازم از اجزاي آمادگي جسماني و راه هاي بهبود آن را داشته باشند.                                            
 اين حوزه داراي ابعاد وسيع با هر رشته ورزشي مي باشد كه با ارتباطي كه فدراسيون آمادگي جسماني با ساير فدراسيونهاي ورزشي برقرار نموده است هر فدراسيون نسبت به معرفي نماينده آمادگي جسماني خود اقدام نمود  تا در آينده با تعامل بهتر نسبت به تعليم و تربيت مربيان بدنساز فدراسيونها زير نظر فدراسيون آمادگي جسماني اقدام گردد.
اجزاء آمادگي جسماني در ارتباط با مهارت

    چابكي (Agility)
    تعادل (Balance)
    هماهنگي (Coordination)
    توان (Power)
    زمان واكنش يا عكس العمل (Reaction time)
    سلامت (Speed)

تمامي حقوق اين وب سايت متعلق به هيات ورزشهاي همگاني استان اردبيل مي باشد

سایت در حال به روز رسانی می باشد